Nawigacja

 • Wystawa

  Lektura w pudełku        

   

  Uczniowie kl. V c, za pomocą niewielkiego pudełka, sami wyczarowali świat, jaki sobie wyobrazili, czytając balladę Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardowska”. Powstały miniaturowe przestrzenie, do stworzenia których wykorzystano różne materiały.

  Aby obejrzeć wystawę, zapraszamy do biblioteki szkolnej.      

   

   

  Zdjęcia

 • Wystawa

  Festiwal Czytania  -

  wystawa w bibliotece

   

   

   

  Zadaniem uczniów kl. V c po przeczytaniu „Braci Lwie Serce” było wybranie dowolnego fragmentu lektury, zaaranżowanie przedstawianej sceny, zadbanie o jakiś element scenograficzny, element stroju, podkład muzyczny oraz głośne, wyraźne przeczytanie wybranego fragmentu.

  Elementy scenografii użyte przez uczniów oraz fotograficzne „dowody” na udział w festiwalu składają się na wystawę, jaką można obejrzeć w szkolnej bibliotece.

  Zapraszamy!

   

  Zdjęcia

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE - Obrazek 1UPRZEJMIE INFORMUJEMY RODZICÓW O KOLEJNYM DYŻURZE PSYCHOLOGA PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, W DNIU 15 MARCA 2018 R. OD GODZINY 12.00 DO 16.00 W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO.

  ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI LUB NA INDYWIDUALNE ROZMOWY, PORADY, WSPARCIE.

 • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

  im. J.Tuwima w Pajęcznie

  z dnia 8 lutego 2018 r.

  o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy szkoły podstawowej

   

  Podstawa prawna:

  art. 131 i art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

       

   

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima
  w Pajęcznie informuje, że nabór do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18 będzie prowadzony w terminie 12 luty 2018 r. – 9 marzec 2018 r.

        Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2012- 2013, a do klas pierwszych dzieci urodzone w roku 2011.

   

        Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. 800-1500. Przy zapisie należy okazać dokument zawierający dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania/zamieszkania). Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

  Dyrektor szkoły Dorota Jaskuła

   

   


   

  Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
   im. Juliana Tuwima w Pajęcznie na rok szkolny 2018/2019

  1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. J.Tuwima
   w Pajęcznie przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Pajęczno.
  2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
  3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  4. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza gminy Pajęczno mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.
  5.  Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka), wypełnionych „Kart zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego”. Kartę można odebrać w sekretariacie szkoły.
  6.  Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem:
   1. do 9 marca 2018 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków
   2. do 12 marca2018 r. – kwalifikacja dzieci
   3. do 27 marca 218 r. – dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych
   4. do 14 maja 2018 r. – złożenie wniosku w postępowaniu uzupełniającym
   5. 21.05.2018 r. – kwalifikacja dzieci w postępowaniu uzupełniającym
   6. 05.06.2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
   7. 06.04.2018 r. i 11.06.2018 r. -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
  7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się
                szczegółowe kryteria przyjęć dzieci (
   Kryteria mają jednakową wartość.):
   1. wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną rozumiemy rodzinę wychowującą troje dzieci i więcej dzieci,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący szkołę.
  9. Dokumentami obowiązującymi podczas rekrutacji jest karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów ww. kryteriów. Podczas zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic potwierdza dane dziecka udostępniając do wglądu dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

   

  Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie

  Obowiązek szkolny

  • Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2018/2019 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2011). 
  • W roku szkolnym 2018/2019, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w tym roku kończy 6 lat i posiada udokumentowane odbycie przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.

  Zasady rekrutacji

  • Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.
  • W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów i punktów:

  1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

  2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

  3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt;

  4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.

  • O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
  • W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w ww. punkcie, decyduje data złożenia wniosku.
  • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
  • W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

  Zapisy :

  • Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
  • Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie 3 osób. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji oraz sporządza protokół.  Harmonogram rekrutacji:
   • do 9 marca 2018 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków
   • do 12 marca 2018 r. – kwalifikacja dzieci
   • do 27 marca 218 r. – dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych
   • do 14 maja 2018 r. – złożenie wniosku w postępowaniu uzupełniającym
   • 21.05.2018 r. – kwalifikacja dzieci w postępowaniu uzupełniającym
   • 05.06.2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
   • 06.04.2018 r. i 11.06.2018 r. -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 • CYBERNAUCI- BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

   CYBERNAUCI- BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI - Obrazek 1

   

  Cybernauci – udział w projekcie kształtowania

  bezpiecznych zachowań w sieci

   

  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

  Projekt jest realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wszakże wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych, dlatego włączyliśmy się w realizację projektu „Cybernauci. Bądź bezpieczny w sieci”. W ramach projektu zaproszona do szkoły Emisariuszka – Pani Małgorzata Jegier poprowadziła zajęcia z uczniami z klas młodszych jak
  i starszych, nauczycielami oraz rodzicami.

   

  Każda grupa docelowa uczestniczyła w warsztatach w trakcie których zostały podjęte tematy dostosowane do wieku uczestników:

  Uczniowie z klas III: ,,Tajemne moce komputera” ;

  Uczniowie z klas IV – V: ,,Internet: jak bezpiecznie uczyć się, rozmawiać i bawić się
  w ,,światowej sieci,,?”;

  Uczniowie z klas VI – VII: ,,Ochrona wizerunku w sieci”;

  Rodzice: ,,Cyfrowe narracje – zróbmy coś razem”;

  Nauczyciele:,, Moi uczniowie bezpieczni w sieci”.

   

  Spotkania warsztatowe okazały się cenną lekcją podczas której uczniowie, nauczyciele i rodzice zdobyli wiedzę, umiejętności i postawy (kompetencje) w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

   

  ZDJĘCIA

 • FESTIWAL CZYTANIA

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizujemy na różne sposoby – kolejnym z nich był Festiwal Czytania zorganizowany przez uczniów kl. V c podczas omawiania powieści Astrid Lindgren pt. „Bracia Lwie Serce”.

  Uczestnicy festiwalu zadbali nie tylko o przekaz głosowy, ale i o elementy scenograficzne, dzięki którym łatwiej mogli wczuć się w rolę narratora-bohatera.

  Efekty ich starań w poniższych linkach:   

  https://youtu.be/shdjYaG0L6I

  https://youtu.be/pt1KjL7Z7G0

  https://youtu.be/Ls64ciRu804

  https://youtu.be/FCgtQKvVvao

  https://youtu.be/XepdhTl70z0

  https://youtu.be/yTJ2UWUV_dM

  https://youtu.be/I3o-Vlr66rI

  https://youtu.be/Fci89KufYJY

  https://youtu.be/XMu1fFDinqU

  https://youtu.be/gWr7aEcAnA0

 • LAPBOOKI KLASY VIIA I VB

   

  Lapbookowy zawrót głowy!

   

  Przygodzie z lekturami z klasach VIIa i Vb towarzyszyły prace projektowe.

  Uczniowie przygotowywali lapbooki, czyli w wolnym tłumaczeniu „książki na kolanach”, które odznaczają się nieograniczonymi walorami edukacyjnymi!

  Zaangażowanie i pomysłowość uczniów podczas tworzenia niezwykłych prac były ogromne. Powstały więc wspaniałe lapbooki zawierające notatki z lektur – „Ani z zielonego Wzgórza” i „Opowieści wigilijnej” – w jednym miejscu. Efekty kreatywności uczniów można zobaczyć na wystawie umieszczonej na górnym korytarzu. Zapraszamy!

   

  Zdjęcia

   

   

   

 • PRACE PROJEKTOWE UCZNIÓW KLASY VB

  Jest taka kraina…

  Chciałbyś się udać do niezwykłej krainy, która znajduje się po drugiej stronie gwiazd?  W  której w rytmie leniwie płynących dni, wśród zieleni i kwiatów, znajdziesz wszystko, o czym marzyłeś?

  Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK!” , klasa VB zaprasza Cię w niezwykłą podróż.  Przyjrzyj się przepięknym mapom Nangijali, które w formie prac projektowych wykonali uczniowie podczas pracy z lekturą „Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren i choć na chwilę przenieś się w te cudowne strony!

  Zdjęcia

   

 • Projekty mitologiczne uczniów kl. V c

  Omawianiu wybranych mitów greckich towarzyszyły prace projektowe. Jedną z aktywności było plastyczne przedstawienie przyczyn, przebiegu i uczestników wojny trojańskiej. Kolejną zaś - kreatywne nawiązania, czyli przedstawienie wybranych bogów greckich jako patronów współczesnych przedsiębiorstw. A oto efekty pracy uczniów kl. Vc: 

   

   

  ZDJĘCIA

 • SPOTKANIE KLASY VB Z PANIĄ TWARDOWSKĄ

  Gdy się baba rozpanoszy, to i diabła wypłoszy!

  Spotkanie klasy V b z panią Twardowską

  Ostatnio na  lekcjach języka polskiego uczniowie klasy VB poznawali niezwykłą balladę autorstwa Adama Mickiewicza pt. : "Pani Twardowska”.

  Analiza i omówienie treści utworu nie należą do najłatwiejszych, ale humor i niezwykły koncept tego dzieła powoduje, że uczniowie szybko wyczuwają jego niezwykły klimat.

  Oczywiście po wnikliwym opracowaniu, zawsze nadchodzi moment, gdy próbujemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego diabeł czmychnął na widok żony Twardowskiego? Jak ona musiała wyglądać? Jaka była, że sam Mefistofeles unieważnił cyrograf bohatera?!

  Otóż uczniowie puścili wodze fantazji  i w grupach przygotowali odpowiedzi na powyższe pytania,   czyli „stylizacje” pani Twardowskiej. Każdy w zespole miał przypisaną funkcję, dlatego należało wybrać:

  - modelkę,

  - wizażystę,

  - fryzjera,

  - stylistę.

  Podczas wspólnej pracy nasze urocze dziewczynki  (oraz chłopcy!) szybko zamieniały się w iście charakterne bohaterki.

  A Wy jak uważacie? Która kreacja zdołałaby wystraszyć Mefista?

  Zdjęcia

 • ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

   

  ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW - Obrazek 1 

   

  Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

   

  Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu: w domu, w miejscu pracy, na ulicy, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas korzysta z sieci codziennie, choć spędza w niej różną ilość czasu. Używają jej zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo w sieci dotyczy wszystkich korzystających z niej osób.

  Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych, dlatego włączyliśmy się w realizację projektu „Cybernauci”. W ramach projektu zaproszony do szkoły Emisariusz/Emisariuszka poprowadzi zajęcia z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

   

  Dlatego chcemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa

   

  na krótkie spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu,

   

  które odbędzie się 26 lutego 2018r. w godz.16.30 – 17.15  w Szkole Podstawowej

  Nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie

   

  w trakcie którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób można posłużyć się Internetem jako narzędziem pomocnym w rozwoju swojego dziecka, jakie korzyści wynikają z używania sieci, oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami.

   

  Projekt jest realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

   

  Więcej o projekcie: www.cybernauci.edu.pl.

   

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

  W  dniach 22.01.2018 r. - 26.01.2018 r. w naszej szkole pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

  Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

  Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami oraz ankieta. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w szkole lub  w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole. Ankietę można otrzymać od wizytatora w szkole.

  Wypływające z ankiety wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

  Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

  Z wyrazami szacunku,

  dyrektor szkoły Dorota Jaskuła

 • BAL KARNAWAŁOWY 2018

  BAL KARNAWAŁOWY 2018 - Obrazek 1

  „W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą” 
  Paulo Coelho