Nawigacja

Statut Misja i wizja szkoły Model absolwenta Program Wychowawczy Szkoły Program Profilaktyki Zestaw programów nauczania Wykaz podręczników szkolnych Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Procedury składania skarg Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin dowozów

Dokumenty

Statut

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Nr 1

im. Juliana Tuwima

w PAJĘCZNIE

 
 

wrzesień  2016 r.
 

 

 

 

§1

 Nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliana Tuwima

w Pajęcznie

ul. Wiśniowa 7

Pajęczno.

 

Szkoła podstawowa z siedzibą w budynku szkoły położonym na działce szkolnej 98-330 Pajęczno, ul. Wiśniowa 7, wsie Łężce, Kurzna, Barany, Siedlec, Dylów „A’’, Dylów Szlachecki, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Dylów Rządowy, Wydrzynów, Niwiska Dolne, Niwiska Górne.

Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat.

uchylony.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pajęczno.

Organem nadzorującym jest Kurator Oświaty w Łodzi.

8. Szkoła posiada własną stronę internetową.

§1a

1.  Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: Art. 58 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624).”

 

§1b

1.  Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima
z siedzibą w Pajęcznie przy ulicy Wiśniowej 7;

oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;

dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr im. Juliana Tuwima w Pajęcznie;

radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną dyrektora Szkoły Podstawowej nr im. Juliana Tuwima w Pajęcznie;

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);

statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr im. Juliana Tuwima w Pajęcznie ;

uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;

rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr im. Juliana Tuwima w Pajęcznie ;

organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty;

organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Pajęczno;

MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej;

Karta Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 26 stycznia 1982 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357);

podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;

programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. ;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

 

 

§2

1)Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz innych przepisach prawa i wynikające z programu wychowawczego szkoły, w szczególności:

- pełni funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą oraz tworzy warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, psychicznego, społecznego estetycznego, moralnego i duchowego rozwoju uczniów,

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w gimnazjum,

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
i zasad określonych w „ustawie”, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

- rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

- wspomaga wychowawczą role rodziny,

- przygotowuje wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie,

- czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej,

- zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu wizyjnego w budynku i wokół niego.

1a) Szkoła posiada zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz szkolny zestaw programów nauczania a nauczyciele posiadają rozkłady materiału.

1b) Szkoła posiada szkolny zestaw podręczników.

2) Sposoby wykonywania zadań i osiągania celów:

- dobre, merytoryczne przygotowanie kadry pedagogicznej,

- dobre przygotowanie programów nauczania,

- prowadzenie spotkań nauczycieli – typu warsztatowego – celem wymiany doświadczeń wiodących do jednolitości oddziaływań wychowawczych, uwzględniania korekt w realizacji programów oraz wypracowania metod pracy z poszczególnymi zespołami uczniowskimi,

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych i wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem wolnego czasu,

- wypracowanie metod skutecznej współpracy z rodzicami uczniów,

- wypracowanie z udziałem lekarza i pielęgniarki sposobów promocji zdrowia,

- organizowanie wycieczek,

- udzielenie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez pedagoga szkolnego, wychowawców, dyrekcję.

Sposoby wykonywania zadań opiekuńczych:

- w czasie lekcji opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia według tygodniowego rozkładu zajęć,

- w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,

- w czasie zabaw klasowych i innych imprez klasowych opiekę sprawuje wychowawca klasy,

- wycieczki jednodniowe i kilkudniowe w danej klasie planuje i organizuje wychowawca klasy,

- w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie – nauczyciele tej szkoły,

- nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne w szkole według harmonogramu dyżurów opracowanego corocznie,

- nauczyciel ma obowiązek sprowadzić uczniów do szatni po skończonych zajęciach,

- dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III pozostają pod opieką nauczyciela w ciągu całego toku zajęć w szkole.

3) Zadania zespołów nauczycielskich:

- opracowanie celów działania zespołu, uzyskania dla nich aprobaty dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,

- przyjęcie programu działania większością głosów,

- po wykonaniu zadania ocena skuteczności i wypracowanie wniosków dla rady pedagogicznej, grupy nauczycieli, grupy uczniów, rodziców,

- składanie sprawozdania z pracy zespołu dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej,

- opracowywanie wniosków do dalszej pracy,

- mierzenie jakości pracy szkoły.

4) uchylony.

5) uchylony

6) Po właściwym przygotowaniu merytorycznym i organizacyjnym szkoła podejmuje działalność innowacyjną i eksperymentalną uchwałą rady pedagogicznej określając jednocześnie cele i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

7) Szkoła organizuje w miarę posiadanych środków finansowych:

- koła zainteresowań odpowiadające poszczególnymi edukacjom,

- koła zainteresowań na zapotrzebowanie uczniów,

- zajęcia rekreacyjno-sportowe.

8) Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:

- rozpoznawanie zespołów klasowych w rozmowach z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczniów potrzebujących pomocy,

- kierowanie uczniów podejrzanych o fragmentaryczne deficyty rozwojowe na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

- podjęcie pracy z uczniami potrzebującymi pomocy zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli na zajęciach lekcyjnych, oraz zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej zgodnie z zaleceniami lekarza,

- doradztwo pedagogiczne rodziców,

- podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców na zebraniach z rodzicami,

- kierowanie uczniów z niedorozwojem umysłowym do szkół specjalnych,
a w szczególnych przypadkach prowadzenie nauczania programem specjalnym na terenie szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów ucznia),

- szkoła sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi zgodnie z zaleceniami lekarza i poradni psychologiczno-pedagogicznej uwzględniając zorganizowanie nauczania indywidualnego,

- szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

- wychowawcy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym kierują wnioski dotyczące uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub losowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielanie im doraźnej bądź stałej pomocy materialnej; ośrodek ten współpracuje również ze szkoła w zakresie organizowania różnych imprez kulturalnych dla uczniów niepełnosprawnych i upośledzonych oraz pomaga w rozpoznawaniu środowiska rodzinnego ucznia,

- szkoła współpracuje z Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka oraz służy pomocą pedagogiczną dla rodziców zastępczych dotyczących oddziaływań wychowawczych.

9) Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w zakresie:

a) ustalania przyczyn trudności i niepowodzeń w uczniów oraz kwalifikowanie ich do odpowiedniej formy pomocy,

b) pomocy nauczycielom w selekcji dzieci do działań,

c) doradztwa nauczycielom w ich działalności profilaktycznej, terapeutycznej
i wychowawczej,

d) prowadzenia szkoleń dla wychowawców przez pracowników poradni,

e) prowadzenia zajęć profilaktycznych, terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz zajęć uaktywniających wybór zawodu,

f) pomocy wychowawcom w organizowaniu współpracy z rodzicami.

Oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w zakresie:

przeprowadzanie badań przesiewowych i bilansowych, wykorzystywania
w pracy tych wniosków przez nauczycieli,

prowadzenie przez pracowników służby zdrowia zajęć z uczniami dotyczących promocji zdrowego stylu życia, higieny osobistej,

omawiania spraw zdrowotnych uczniów na posiedzeniach rady Pedagogicznej.

10) Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Głównym organizatorem spotkań  z rodzicami jest wychowawca klasy, który:

- na początku roku szkolnego informuje o zasadach systemu oceniania,

- wraz z trójką klasową rodziców ustala klasowe finanse, działania wychowawcze, wycieczki i ich cele, imprezy okolicznościowe, nagradzanie itp.,

- przeprowadza spotkania z rodzicami (przynajmniej trzy razy w roku szkolnym), na których informuje o problemach swoich uczniów wypracowując wspólne wnioski,

- organizuje – według potrzeb – spotkania indywidualne z rodzicami.

Ponadto przewiduje się:

- zebrania rady rodziców z udziałem dyrektora szkoły, na których będą poruszane tematy interesujące zarówno szkołę, jak i rodziców,

- ogólne zebrania z rodzicami uczniów z udziałem dyrektora szkoły,

- spotkania dyrektora szkoły z rodzicami uczniów poszczególnych klas na ich prośbę, z inicjatywy wychowawcy oraz na wniosek dyrektora,

- wzywanie rodziców do szkoły przez dyrektora i wychowawców w sprawach szczególnej wagi,

- inne formy kontaktów wynikające z potrzeby sytuacji np. rozmowy
z pedagogiem szkolny.

Rodzice mają prawo do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
i szkole,

- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

- uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

W szkole obowiązuje Program Wychowawczy Szkoły, który znajduje się
w bibliotece szkoły.

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych  i obowiązujące regulaminy w szkole:

1) Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;

2) Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole;

3) Regulamin Rady Pedagogicznej;

4 ) Regulamin Rady Rodziców;

5) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;

6) Regulamin świetlicy szkolnej;

7) Regulamin dowozu dzieci do szkoły;

8) Regulamin biblioteki szkolnej;

9) Regulamin dyżurów nauczycielskich;

10) Regulamin korzystania z obiektów i boisk sportowych;

11) Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw śródlekcyjnych i przebywania na wybiegu przy szkole;

12) Regulamin korzystania z szatni szkolnej;

13) Regulamin nagradzania i karania uczniów;

14) Regulamin organizowania wycieczki szkolnej.

 

§3

 Organami szkoły są:

Dyrektor Szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski,

Rada Rodziców.

Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły.

    1) Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli w pracowników nie będących nauczycielami; decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

2) Dyrektor szkoły w szczególności:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,

- sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

- sprawuje wraz z wychowawcami opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

- realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

- przyjmuje uczniów do szkoły oraz wyraża zgodę na zmianę przez nich oddziałów,

może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,

stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.

3) Dyrektor szkoły jest z urzędu przewodniczącym rady pedagogicznej;

- przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenie pady pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia,

- przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wniosku wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

- ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizację pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

- odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

- organizuje zajęcia dodatkowe.

4) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i Samorządem Uczniowskim.

5) Dyrektor Szkoły realizuje zadania wynikające dla jego stanowisko z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy oraz innych przepisów stosowanych do kierowania zakładem pracy.

Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor.

Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

- zatwierdzanie planów pracy szkoły,

- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w celu złożenia wniosku przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.

Do zadań opiniujących rady pedagogicznej należy:

- opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

- opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

- opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej,

- opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

- opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

- opiniuje wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa,  ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).

uchylony

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członów rady pedagogicznej.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

Samorząd Uczniowski i jego kompetencje.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania
i działania organów samorządu określa regulamin. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Rada Rodziców i jej kompetencje.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.            Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
w wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada  rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Do kompetencji rady rodziców należy:

uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców:

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,

wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,

organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,

wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych,

opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych,

możliwość wnioskowania o pozostawienie zwiększonego stanu liczebnego klasy, jeśli nowi uczniowie dojdą w czasie trwania roku szkolnego.

 

Zasady współdziałania organów szkoły.

Organy szkoły działają według regulaminu ustalonego przez siebie zgodnego ze Statutem Szkoły z zachowaniem możliwości swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

W celu ujednolicenia działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych organy szkoły ściśle współpracują ze sobą. Prowadzą konsultacje w zakresie znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w danej klasie, szkole. Organy szkoły na bieżąco informują
o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

Rada pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:

   - Statutu Szkoły,

   - Szkolnego Oceniania.

3a)  Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:

- Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli;

- Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 4) W sytuacjach konfliktowych przedstawiciele poszczególnych organów szkoły przyjmują na wspólnym spotkaniu zasadę negocjacji zgodną ze Statutem Szkoły, mająca na celu dobro dziecka.

  5) Spór między nauczycielem a rodzicami (rodzicem) rozstrzyga dyrektor szkoły.

  6) W przypadku sporów natury pedagogicznej i braku możliwości negocjacyjnego ich rozwiązania, rozjemca jest uchwała Rady Pedagogicznej.

   7) Inne spory rozstrzyga się uwzględniając kartę nauczyciela, Kodeks Pracy i inne szczegółowe prawne regulacje.

 

 

§4

Organizację szkoły określa się każdego roku w arkuszu organizacyjnym szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. Dyrektor szkoły opracowując arkusz uwzględnia ruch kadrowy oraz opinie biegłych, kuratorami, ośrodka metodycznego itp.

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

Dopuszcza się, że organizacja szkoły zostanie zweryfikowana w drugiej połowie sierpnia każdego roku lub w razie potrzeby w ciągu roku o ruch kadrowy. Aktualizowany przydział czynności staje się aneksem do arkusza organizacyjnego szkoły.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§5

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

2a.Organizacja oddziału przedszkolnego:

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 Oddział nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.

Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.  Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w oparciu o ramowy i szczegółowy rozkład dnia. Rozkład dnia ustalają nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel mający odpowiednie kwalifikacje.

Dla dzieci, których rodzice wyrazili wolę  zorganizowane są zajęcia religii.

Na życzenie rodziców szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe.
 Czas trwania tych zajęć wynosi 30 minut.

Dzieci do szkoły przyprowadzają rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione na  piśmie przez rodziców/ opiekunów prawnych) oraz odbierają po zakończonych zajęciach.

W trakcie zajęć poza terenem szkoły zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na 15 dzieci. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren szkoły zobowiązany jest udokumentować ten fakt w zeszycie wyjść w sekretariacie szkoły z zaznaczeniem: daty, godziny, grupy, liczby dzieci, miejsca wyjścia, przewidywanej godziny powrotu oraz podpisu nauczyciela.

Nauczyciel dokonuje obserwacji i diagnozy (w terminach IX, I-II, V-VI) mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, z którą zapoznaje rodziców. Opracowuje i realizuje indywidualnie dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania jego rozwoju. Przygotowuje informacje dla rodziców (IV) o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W celu optymalnego przygotowania dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole włącza się dzieci z oddziału przedszkolnego do społeczności szkolnej.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa Ustawa o systemie oświaty,

w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
 - matek lub ojców samotnie je wychowujących
 - matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

w dalszej kolejności dzieci według daty złożenia podania o przyjęcie.

Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieki nad  dziećmi, w szczególności:

zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,

stymulowanie rozwoju wychowanków,

kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,

współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy specjalistycznej,

współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego,

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

poszanowania jego godności osobistej,

poszanowania jego własności.

Wychowanek ma obowiązek:

szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,

zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,

być posłusznym poleceniom wychowawcy,

nie oddalać się od grupy.

 

§6

1. W klasach IV – VI podział na grupy jest obowiązkowy w szczególności:

1) na obowiązkowych zajęciach komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. W klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

§7

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, zajęć komputerowych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Czas trwania tych zajęć ustala się zgodnie z ust. 1.

 

§8

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców  lub organizacje dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25. W razie potrzeby świetlica opiekuje się zespołami klasowymi w przypadku niespodziewanej nieobecności nauczycieli.

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Formy pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb wiekowych dzieci. Zadania te realizuje poprzez:

organizacje wolnego czasu dzieci w szkole poza zajęciami lekcyjnymi,

rozwój zainteresowań dzieci w zajęciach kół zainteresowań,

pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,

wdrażanie do samodzielnej pracy korzystając z podręcznej biblioteki i udział w grupach dydaktycznych,

sprawowanie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia codziennie obiadu w stołówce szkolnej.

Odpłatność za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej ustalają odrębne przepisy.

Uczniowie korzystając ze świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

 

§9

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regonie.

Współtworzy proces kształcenia i wychowania, uczestniczy w spełnieniu przez szkołę funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz kulturalno – rekreacyjnej.

Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów informacyjnej naszej cywilizacji – docieranie bez zbędnych przeszkód do potrzebnych informacji.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Korzystając są zobowiązani do przestrzegania regulaminu biblioteki i czytelni.

Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

1a) gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej;

Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną (ICIM).

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Organizację stałych i obowiązkowych godzin pracy bibliotekarza ustala bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły uwzględniając potrzeby szkoły. Przydział czynności nauczyciela bibliotekarza powierza dyrektor szkoły. Podstawową jednostką pracy jest godzina zegarowa.

Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

 

§10

Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§11

 Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala szczegółowy przydział czynności i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. Może też zlecić opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć grupie nauczycieli.

 

§12

Zadania dla nauczycieli i innych pracowników określone są w przepisach prawa oświatowego, Kodeks Pracy lub wyszczególnione w indywidulanych przydziałach czynności. Wszelkie sprawy pracownicze rozstrzyga się w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy.

 

§13

W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

uchylony

Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze przydział czynności na piśmie powierza dyrektor szkoły. Nauczyciel pełniący stanowisko kierownicze przyjęcie przydziału swoich zadań i kompetencji stwierdza podpisem, co jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

§14

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Zadania nauczycieli.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć;

przebieg prawidłowego procesu dydaktycznego;

dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

Przestrzeganie zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktowanie wszystkich uczniów;

udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

prowadzenie dokumentacji obowiązującej w szkole;

realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

 przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

 wnioskowanie do dyrektora szkoły o włączenie programu nauczania kształcenia ogólnego do Szkolnego zestawu programów nauczania;

 wybierania podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 

§15

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

Wychowawcy klas i pedagog szkolny tworzą zespół wychowawczy.

Nauczyciele klas I-III tworzą zespół edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele klas IV-VI tworzą zespoły:

humanistyczny;

języków obcych;

matematyczny;

przyrodniczy;

techniczny;

wychowania fizycznego.

Nauczyciele uczący religii tworzą zespół nauczycieli religii.

Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe zgodnie z potrzebami szkoły.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

§16

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku ucznia, ich potrzeb, warunków środowiskowych szkoły, wynikają z Programu Wychowawczego Szkoły.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

przestrzeganie zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

otacza indywidualną opiekę każdego wychowanka;

planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;

współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidulana opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania pomocy w swoich działaniach,

włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,

usprawiedliwiania nieobecności uczniów;

współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formę udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.

 

§17

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

1a. uchylony

1b. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  W przypadku odroczenia dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

2. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców.

3. Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się:

Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, rodzice dziecka są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,

3a. uchylony

 

Uczeń ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

znać program nauczania na dany rok,

uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach uzgodnionych w nauczycielem, jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału,

znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości w klasie – sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia, a dwa w ciągu tygodnia,

znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,

wykorzystać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, a na kres świąt kalendarzowych i ferii oraz jednego dnia w miesiącu ustalonego przez Samorząd Uczniowski, być zwolnionym od zadań domowych,

dokonać wyboru kół zainteresowań i innych formy zajęć pozalekcyjnych odbywających się w pomieszczeniach szkolnych korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoła- pod opieką nauczyciela,

zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególnie zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu,

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronne przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

korzystania z doraźnej pomocy materialnej;

życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczące życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

pomocy w przypadkach trudności w nauce:

w zespołach wyrównawczych,

w zorganizowanej pomocy koleżeńskiej,

na świetlicy szkolnej;

korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela;

korzystania z boisk szkolnych i urządzeń sportowych pod nadzorem nauczyciela;

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób (dzieci i młodzieży) przebywających samowolnie na terenie szkoły i boisk szkolnych po skończonych zajęciach organizowanych przez szkołę i w dni wolne od zajęć.

wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym:

a )2014/2015 uczniowie klas I;

b) 2015/2016 uczniowie klas II i IV;

c) 2016/2017 uczniowie klas III i V;

d) 2017/2018 uczniowie klasy VI.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,

1a) efektywnie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

1b) właściwie zachowywać się na zajęciach,

1c) dostarczania usprawiedliwień nieobecności w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych napisane przez rodziców.

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka rodzic/prawny opiekun powiadamia wychowawcę w ciągu 3 dni roboczych. Pojedyncze godziny usprawiedliwiane są w tym samym dniu przez rodzica. Rodzic  osobiście odbiera wtedy ucznia ze szkoły. Pojedyncze dni nieobecności usprawiedliwia się na następny dzień nauki szkolnej;

przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, okazując im szacunek;

dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o estetykę ubioru i fryzury;

3a) uchylony,

3b) uchylony,

3c) uchylony.

dbać we wspólne dobro, ład i porządek w szkole, nosić zmienne obuwie zdrowotne, a na lekcjach wychowania fizycznego obuwie sportowe;

nie opuszczać samowolnie terenu szkoły w czasie jego pobytu w szkole;

nie nosić na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń technicznych.

 Przewiduje się stosowanie następujących nagród:

za całokształt osiągnięć w nauce i wzorową postawę ucznia – uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

Pochwałę Dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

List pochwalny Wychowawcy Klasy i Dyrektora Szkoły do Rodziców,

Nagrodę rzeczową,

Dyplom uznania,

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń począwszy od klasy IV zgodnie z przepisami prawa;

osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, igrzyskach sportowych lub inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

Dopuszcza się stosowanie kar, które nie naruszają nietykalności i godności osobistej ucznia:

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

Upomnieniem Wychowawcy Klasy,

Upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły,

zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

zakazem udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią (w przypadku zachowania nieodpowiedniego i nagannego),

zadośćuczynienie osobie, której uczeń swoim postępowaniem spowodował szkodę materialną (także szkodę mienia szkolnego),

zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznych;

za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy w swojej szkole.

uchylony

 

Szkoła ma obowiązek doinformowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.

Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od kary za pośrednictwem:

- wychowawcy klasy,

- samorządu Uczniowskiego

do dyrektora szkoły.

 

§18

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

uchylony

Stemple podłużne zawierają nazwę szkoły oraz adres siedziby szkoły, numer telefonu i NIP, a stemple okrągłe (duży i mały) zawierają nazwę szkoły i nazwę miejscowości.

Na budynku szkoły zamieszcza się tablicę urzędową z nazwą szkoły i miejscowości.

uchylony

 

§19

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 

§20

Szkoła prowadzi archiwum i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§21

Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora szkoły.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

rodzicami uczniów,

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

placówkami doskonalenia nauczycieli,

innymi szkołami i placówkami,

organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

ucznia,

rodziców ucznia,

nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

pomocy nauczyciela,

pielęgniarki środowiska,

pracownika socjalnego,

asystenta rodziny,

kuratora sądowego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

zajęć rozwijających uzdolnienia,

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

porad i konsultacji,

warsztatów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
Nauczanie w klasach terapeutycznych, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
Klasy terapeutyczne organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 15 osób.
Objęcie ucznia nauką w klasie wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 5 osób. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania. Działania obejmują obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista udzielają uczniowi takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym:
- wychowawcę klasy (w przypadku, gdy pomoc organizuje nauczyciel lub specjalista),
- dyrektora szkoły (wychowawca klasy).

Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Z
espół tworzony jest dla:

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

uchylony

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w          tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem;

prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrze;

podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;

współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

§ 22

Ocenianiu podlegają:

osiągnięcia edukacyjne ucznia;

zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania realizowanych na dodatkowych zajęciach  edukacyjnych.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocena powinna spełniać trzy podstawowe funkcje:

dydaktyczną (wpływa dodatnio na wyniki nauczania);

wychowawczą (słuszna w przekonaniu nauczycieli i uczniów);

społeczną (uwzględnia normy społecznie przyjęte, uświadamia znaczenie nauki dla życia w przyszłości).

Ocena powinna być w szczególności:

racjonalna (oparta na przesłankach naukowych);

obiektywna (wyrażająca rzeczywiste rezultaty pracy uczniów, wkład pracy ucznia);

porównywalna (oparta na jednolitych kryteriach);

egalitarna (oparta o takie kryteria i metody, które mogłyby być zastosowane w każdej szkole i przez każdego nauczyciela);

konkretna (odnosząca się do jednoznacznie określonych zadań);

jawna (zakłada się informowanie na bieżąco o ocenie ich pracy);

opłacalna (z punktu widzenia czasu i wysiłku zużytego przez uczniów i nauczyciela w celu jej ustalenia);

systematyczna.

 

§23

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu w szczególności :

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, czyli przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy, ustalenie kierunków dalszej pracy;

udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje w szczególności:

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z §24 ust. 11 pkt1-6 ;

ustalanie kryteriów oceny zachowania zgodnie z §27 ust. 8 pkt 1-6;

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania zgodnie z § 25;

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z §35 ;

ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §31;

ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce zgodnie z §30;

zasady opracowywania ocen opisowych w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z §28 ust.1- 4.

 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przedstawiają uczniom i ich rodzicom informacje o:

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

sposobach sprawdzania tych osiągnięć;

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów i jego rodziców o:

warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

§24

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

bieżące;

klasyfikacyjne:

śródroczne i roczne;

końcowe.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Każda ocena opatrzona jest informacją zwrotną dla ucznia.

Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI oraz z religii/etyki w klasach I - VI ustala się w stopniach wg następującej skali:

stopień celujący – 6;

stopień bardzo dobry – 5;

stopień dobry – 4;

stopień dostateczny – 3;

stopień dopuszczający – 2;

stopień niedostateczny – 1.

Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 4 pkt. 1-5.

Za negatywną ocenę klasyfikacji uznaje się ocenę wymienioną w ust. 4 pkt. 6.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ocenę zachowania w kl. IV – VI, ustala się według następującej skali:

wzorowe;

bardzo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

 naganne.

W zależności od ilości godzin lekcyjnych przypadających tygodniowo z danego przedmiotu uczeń powinien otrzymać w semestrze, co najmniej:

1 godzina tygodniowo – 4 oceny bieżące;

2 godziny tygodniowo – 6 ocen bieżących;

3 godziny tygodniowo – 8 ocen bieżących;

4 godziny tygodniowo i więcej – 10 ocen bieżących.

Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia w szczególności:

umiejętności;

wiadomości – znajomość faktów i rozumienie pojęć;

wykorzystanie wiedzy w sytuacjach typowych i nowych;

stosowanie języka przedmiotu;

umiejętność interpretacji i uzasadnienia;

sposób prowadzenia rozumowania;

pozwiązywanie problemów i zadań;

stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych;

aktywność na lekcji;

pracę w grupach;

wkład pracy ucznia, jego systematyczność i obowiązkowość,

systematyczny udział ucznia w zajęciach wychowania fizycznego oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę,

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych, plastyki, muzyki.

Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny edukacyjne:

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami, a w szczególności:

posiada zasób wiedzy określony programem nauczania, obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy, uczestniczy w pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, pracuje systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego,

jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem, posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych, pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy;

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników, jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu;

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymaganiom zawartych w podstawach programowych;

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§25

Formy i sposoby oceniania bieżącego w klasach IV –VI:

formy ustne:

wypowiedzi na określony temat,

aktywność.

formy pisemne:

prace klasowe,

sprawdziany,

testy,

prace domowe,

opracowania, referaty.

formy sprawnościowe:

problemowe (doświadczalne),

praktyczne m.in. twórcze (wytwory).

Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę klasową, by uniknąć ich nagromadzenia.

Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie do 2 tygodni od ich napisania zgodnie z §30 ust. 1 pkt. 2b.

Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonej pracy. Kryteria ocen przy pisaniu w II terminie i poprawianiu prac nie zmieniają się. Pracę klasową uczeń może poprawić tylko raz.

W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (pisane min.1 godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne.

Prace pisemne są archiwizowane na podstawie  §30 ust. 3.

Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania z przedmiotów formułują nauczyciele uczący danego przedmiotu i po konsultacjach w zespołach przedmiotowych umieszczają je w Przedmiotowym Ocenianiu, które znajduje się w bibliotece szkolnej.

 

§26

Zwolnienie ucznia z określonych zajęć edukacyjnych:

dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii;

dyrektor o swej decyzji informuje rodzica pisemnie oraz powiadamia ustnie wychowawcę ucznia i nauczyciela prowadzącego dotąd z uczniem zajęcia;

jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa w miejscu odbywania się zajęć,  przy czym nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lecz występuje w roli obserwatora;

uczeń nie uczęszczający na zajęcia z religii, języka obcego, zajęć komputerowych przebywa w tym czasie w świetlicy szkolnej;

dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców oraz załączonej do wniosku opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca całego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§27. Kryteria oceniania zachowania uczniów kl. IV-VI:

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania potwierdzając wpisem w dzienniku lekcyjnym.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia, o których mowa w §18 ust. 5 pkt 1-6;

postepowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

dbałość o honor i tradycje szkoły;

dbałość o piękno mowy ojczystej;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

okazywanie szacunku innym.

Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z zajęć edukacyjnych.

Zachowanie ucznia na lekcji nie ma wpływu na:

oceny z zajęć edukacyjnych,

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Wychowawca przy ustalaniu oceny ma obowiązek zasięgnąć opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Uwagi o zachowaniu uczniów są na bieżąco odnotowywane w przeznaczonym do tego celu zeszycie.

Kryteria ustalania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych zachowania:

wzorowe – uczeń spełnia szczególnie przykładnie wymagania określone w §27 ust. 3 pkt 1-7;

bardzo dobre – uczeń spełnia bez zastrzeżeń wymagania określone w §27 ust. 3 pkt 1-7;

dobre – uczeń z małymi uchybieniami przestrzega wymagań określonych w §27 ust. 3 pkt 1-7, a podejmowane przez szkołę środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;

poprawne – uczeń z małymi uchybieniami przestrzega wymagań określonych w §27 ust. 3 pkt 1-7, a podejmowane przez szkołę środki zaradcze nie zawsze odnoszą pozytywny skutek;

nieodpowiednie - uczeń w znacznym stopniu nie przestrzega wymagań określonych §27 ust. 3 pkt 1-7, a podejmowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą pozytywnego skutku;

naganne – uczeń rażąco narusza wymagania określone w §27 ust. 3 pkt 1-7, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku.

Wychowawcy klas przy ustalaniu oceny zachowania ucznia uwzględniają szczegółowe wymagania dotyczące  §27 ust. 3 pkt 1-7, opracowane przez zespół wychowawczy szkoły oraz wypracowane przez zespół klasowy z wychowawcą. Wymagania te znajdują się w bibliotece szkolnej.

Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania, u ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§28

Ocenianie w klasach I – III

Ocenianie na tym etapie edukacji polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu
i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnie do poziomu rozwoju ucznia.

W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową zawierającą poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazującą potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena śródroczna jest przekazana rodzicom w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Funkcje oceny opisowej:

diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia uczniów;

informacyjna  - dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, oraz materiału, jaki zdołał opanować;

korekcyjna  - wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze popracować;

motywacyjna  - mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.

Informacje zawarte w ocenie opisowej:

osiągnięte efekty pracy w zakresie:

rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie,   umiejętności matematyczne, przyrodnicze,

rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, zdolności techniczne,

rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.

Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne.

W klasach I - III  oceny bieżące  ustala się w punktach wg następującej skali:

6 – celująco;

5 – bardzo dobrze;

4 – dobrze;

3 – dostatecznie;

2 – dopuszczająco;

1 – niedostatecznie;

Na ocenę bieżąca składają się następujące elementy pracy ucznia w szczególności:

aktywność i zaangażowanie oraz wkład pracy ucznia;

samodzielność i kreatywność;

zainteresowanie;

czytanie;

mówienie;

pisanie;

kartkówki sprawdzające bieżące postępy i umiejętności ucznia;

sprawdziany przeprowadzone zgodnie z programem nauczania danej klasy i postępami uczniów;

pisanie z pamięci i ze słuchu przeprowadzone po utrwaleniu określonych umiejętności;

samodzielne prace pisemne;

prace domowe ucznia.

Zachowanie ocenia się na bieżąco według następującej skali:

bardzo dobrze  (bdb)    - uczeń spełnia bez zastrzeżeń określonych wymagań;

dobrze (db) - uczeń z małymi uchybieniami przestrzega określonych wymagań,
a podejmowane przez szkołę środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;

zadawalająco (z) - uczeń z małymi uchybieniami przestrzega określonych wymagań, a podejmowane przez szkołę środki zaradcze nie zawsze przynoszą pozytywne skutki;

niezadawalająco (nz) - uczeń w znacznym stopniu nie przestrzega określonych wymagań, a podejmowane przez szkołę środki zaradcze nie przynoszą pozytywnego skutku.

Uwzględniając:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

dbałość o honor i tradycje szkoły;

dbałość o piękno mowy ojczystej;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;

godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą;

okazywanie szacunku innym osobom.

Ocena śródroczna i roczna z zachowania  jest oceną opisową.

W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym umieszcza się roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia.

 

§29

Kryteria wyróżniania uczniów na koniec roku szkolnego.

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię/etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów.

 

§30

Warunki i sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci.

Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:

ustna informacja zwrotna o umiejętnościach i brakach;

pisemna informacja zwrotna:

w zeszytach przedmiotowych,

recenzje prac pisemnych – informacja pisemna zwrotna według wzoru  ustalonego przez zespół nauczycieli i znajdująca się w Przedmiotowym ocenianiu:

karty informacyjne,

karty obserwacji,

prezentacje osiągnięć.

nie mniej niż trzy razy w roku wychowawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zebrania z rodzicami;

w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami podczas godzin konsultacji z rodzicami, terminy tych spotkań ustalane są na początku roku szkolnego;

4a) Rodzic może otrzymać kserokopię lub zrobić zdjęcie sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej, jeżeli test nie jest opatrzony znakiem copyright;

 4b) Kserokopie pisemnych prac kontrolnych ucznia nie mogą być przez rodzica lub ucznia powielane i rozpowszechniane.

kontakty indywidualne w miarę potrzeb.

Informacje o postępach ucznia w nauce gromadzone są przez nauczycieli w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen.

Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.

Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom uczniom na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.

Jeżeli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestawy pytań (zadań).

Wskazane jest, aby udostępnienia prac dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe - inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jak to określono we wniosku – pisemną,  w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną. Nauczyciel na uzasadnienie oceny ma 7 dni.

Sposób powiadamiania o ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych uczniów i rodziców określono w §31 ust.5 i 6.

 

§31

Tryb dokonywania klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: I okres trwa od września do dnia podjęcia uchwały klasyfikacji śródrocznej, II okres zaczyna się dzień po podjęciu uchwały  klasyfikacji śródrocznej  do  dnia podjęcia uchwały klasyfikacji rocznej.

Klasyfikację śródroczną i roczną uchwala rada pedagogiczna na zebraniu uchwalającym wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Przed zebraniem uchwalającym wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej odbywają się zebrania klasyfikacji dla klas I-III i IV-VI . Z posiedzeń sporządza się protokoły.

Przed zebraniem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciele przygotowują:

pisemne uzasadnienia ocen nagannych zachowania,

pisemne uzasadnienia ocen niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną uchwalającą wyniki klasyfikacji śródrocznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ustnie ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych wpisuje się długopisem do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej ocenę śródroczną, ocenę zachowania w formie skróconej w rubryce przeznaczonej na wpisanie oceny śródrocznej.

Na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną uchwalającą klasyfikację roczną wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami przekazuje pisemną informację rodzicom o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice potwierdzają podpisem przyjęcie do wiadomości tej informacji. W razie nieobecności rodzica informację należy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informację tę przekazuje się ustnie również uczniowi.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 przechowuje wychowawca w dokumentacji wychowawczej klasy do zakończenia roku szkolnego.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest w terminie do 30 marca danego roku szkolnego uzupełnić treści programowe. Terminy spotkań ustala nauczyciel wspólnie z uczniem.

Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną sprawdza stopień opanowania treści programowych. Nieopanowanie treści programowych przez ucznia, może stać się przyczyną wystawienia niedostatecznej rocznej klasyfikacyjnej oceny
z przedmiotu.

Na klasyfikację końcową składają się:

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, oraz

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowa najwyższej.

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie VI (programowo najwyższej).

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na :

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

15a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii/ etyki, wychowania do życia w rodzinie może nastąpić w każdym czasie na podstawie pisemnego oświadczenia woli rodzica.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii/etyki na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.

Jeżeli rezygnacja z nauczania religii/etyki nastąpiła po zakończeniu klasyfikacji rocznej lub końcowej, ocena z religii/etyki będzie umieszczona na świadectwie szkolnym i będzie wliczana do średniej. Jeżeli rezygnacja nastąpiła przed zakończeniem klasyfikacji, ocena nie będzie wystawiona.

uchylony

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy), który zdobył wymieniony tytuł po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§32

Warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.         

Uczeń ma prawo do poprawy w formie egzaminu sprawdzającego rocznej oceny klasyfikacyjnej. Podanie o egzamin sprawdzający może złożyć uczeń lub jego rodzic w terminie do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Podanie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem oceny, o jaką się uczeń ubiega składa się
w sekretariacie szkoły.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych jest w szczególności:

wysoka frekwencja (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny, wszystkie nieobecności są usprawiedliwione;

obecność na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności;

uzyskanie w ciągu semestru z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów,
co najmniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej;

systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

właściwa postawa i praca na zajęciach.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego, z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed terminem klasyfikacji końcowej.

Podczas egzaminu sprawdzającego obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin sprawdzający z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.

Pisemny egzamin sprawdzający przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną ocenę w wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu.

Egzamin ustny z języka obcego oraz egzamin w formie zadań praktycznych przeprowadza i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego samego przedmiotu.

Z egzaminu sporządza się protokół  zawierający:

imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego egzamin;

termin egzaminu;

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzania ustnego;

wynik egzaminu;

uzyskaną ocenę.

Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa niż przewidywana.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować w formie pisemnej o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.

We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega oraz uzasadnienie.

Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :

zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnym zachowaniu ucznia poza szkołą, osiągnięciach na rzecz środowiska, aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej, wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem, przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej, uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych;

pozytywnej opinii samorządu klasowego;

otrzymania pochwały dyrektora szkoły.

W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

Postępowanie przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z tego postępowania protokół zawierający:

imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie;

termin postępowania;

informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska;

wynik postępowania wraz z uzasadnieniem;

uzyskaną ocenę.

 Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w wyniku postępowania sprawdzającego nie może być niższa niż przewidywana.

 

§33

Promowanie

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców  ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio klasę.

Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w §24 ust. 4 pkt 1-5;

uchylony

O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 8, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę.

§34

Tryb odwoływania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalone zostały niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie naruszenia trybu ustalenia oceny.

Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej ocen, dyrektor powołuje komisję, która:

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian z zajęć edukacyjnych wchodzą:

dyrektor albo wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w tej klasie lub prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:

dyrektor albo wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,

wychowawca klasy,

szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie,

pedagog,

opiekun Samorządu Szkolnego,

przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

Przepisy ust. 1- 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4 i 5 jest ostateczna.

 

§35  

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Przy ustaleniu 50% liczby godzin lekcyjnych opuszczonych przez ucznia bierze się pod uwagę faktycznie odbywające się zajęcia z danego przedmiotu, potwierdzone wpisem w dzienniku z uwzględnieniem tematyki zajęć tego przedmiotu.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Za usprawiedliwione nieobecności uważa się:

nieobecność spowodowaną przewlekłą chorobą potwierdzoną usprawiedliwieniem rodzica lub zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu,

wyjątkowe sytuacje losowe,

czasową niezdolność do nauki spowodowaną chorobą potwierdzoną pisemnym usprawiedliwieniem rodzica,

inne sytuacje odpowiednio udokumentowane.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna.

Egzamin klasyfikacyjny ma prawo zdawać również uczeń:

realizujący indywidualny tok lub program nauki,

 spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora. Za ważne przyczyny uważa się przyczyny wymienione w §35 ust. 5 pkt 1  – 4.

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej,  z wyjątkiem egzaminu    z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

dyrektor lub wicedyrektor, jako przewodniczący komisji, 

nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.

Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia,  o którym mowa w ust. 7 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych,  z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację o ich wykonaniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji, w której stwierdza się, że ocenę ustalono niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:

dyrektor lub wicedyrektor, jako przewodniczący komisji,

nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, jako egzaminator,

nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, jako członek komisji.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespołu w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 19 pkt 2, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własna pisemną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację  o wykonaniu tych ćwiczeń. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych, o których mowa w §35 ust. 5 pkt 1  – 4 nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora zespołu, nie później niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

O wynikach egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego informuje się ucznia i jego rodziców do trzech dni od daty posiedzenia komisji.

 

§36  

Ewaluacja wewnątrzszkolnego oceniania polega na weryfikacji efektywności jego stosowania.

Sposoby realizacji:

gromadzenie informacji zwrotnej od różnych podmiotów (nauczyciel – uczeń – rodzice – dyrektor);

opracowanie narzędzi do badań np. rozmowy z uczniami, nauczycielami, obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli, ankiety itp., spotkania rady pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, rady rodziców, spotkania z rodzicami;

monitorowanie, korygowanie niedociągnięć ujawnionych w procesie stosowania wewnątrzszkolnego oceniania.

 

Postanowienia końcowe

 

 

W zakresie nieuregulowanym w statucie do zasad działania szkoły stosuje się przepisy dotyczące placówek oświatowych.

Statut szkoły jest dokumentem otwartym, może być uzupełniony bądź zmieniony w treści poszczególnych paragrafów na wniosek jednego z organów szkoły po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną.

 

 


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie
    ul.Wiśniowa 7
    98-330 Pajęczno
  • 34 3112514

Galeria zdjęć