Nawigacja

O programie Zespół samokształceniowy w zakresie stosowania TIK szkole Przykłady dobrych praktyk

Aktywna tablica

O programie

AKTYWNA TABLICA

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 1. Głównycel Programu ,,Aktywna tablica”:

Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.

Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.

Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań
i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 1. Szczegółowe cele Programu ,,Aktywna tablica”:

 

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności
  w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
 1. Zadania, jakie muszą być zrealizowane w ramach Programu ,,Aktywna tablica”:

 

 1. uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły)
  w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły)
  w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK
  w nauczaniu, w tym:

- udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

- zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;

- dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

 1. wyznaczenie szkolnego e – koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli
  w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 2. wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania
  i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 3. przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania 1- 4 oraz:

- ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli
w proces nauczania i uczniów w procesie uczenia się;

- charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;

 1. wypełnianie elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 2. udział w badaniach na potrzeby przeprowadzania ewaluacji Programu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie
  ul.Wiśniowa 7
  98-330 Pajęczno
  email: sp_pajeczno@post.pl
 • 34 3112514

Galeria zdjęć