Nawigacja

Hala sportowa Boisko ORLIK

Obiekty sportowe

Hala sportowa

 HARMONOGRAM HALI SPORTOWEJ

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-9:00

 

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

10:00-11:00

 

 

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

15:00-16:00

 

UKS Libero Pajęczno

 

 

 

UKS Libero Pajęczno

 

 

16:00-17:00

 

 

UKS Libero Pajęczno

 

Od godziny 16:30-22:00

 

 

Mecze ligowe

 

17:00-18:00

 

15:30- 19.30

 

16:00 -19:30

 

Powiatowa Liga

 

  16:00-19:00

 

Uks Libero Pajęczno

 

18:00-19:00

 

 

 

Siatkówki

 

 

17:00

 

19:00-20:00

 

Rezerwacja Hali

 

 

 

Rezerwacja Hali

 

 

20:00-21:00

 

19:00-21:00

 

 

 

19:00-21:00

 

 

21:00-22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM MAŁEJ HALI SPORTOWEJ

 

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-9:00

 

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

ZAJĘCIA W-F

10:00-11:00

 

 

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

TANIEC

 

UKS Libero Pajęczno

 

 

TANIEC

Taniec Breake Dance

 

17:00-18:00

 

16:00-17:30

Tekuondo 17:00-19:00

 

16:00-17.30.

 

16:00-17:30

 

15:00-18:00

18:00-19:00

 

 

Taniec Breake Dance

 

FITNESS

 

 

 

19:00-20:00

 

TENIS STOŁOWY

18.00-19:30

18.30-19:30

TENIS STOŁOWY

FITNESS

20:00-21:00

 

19:30-21:30

 

 

 

19:00-21:00

 

18.30-19:30

21:00-22:00

 

 

 

 

 

 


 

 

 

          

           

 


 

 

 

Regulamin wewnętrzny korzystania z Hali Sportowej i przyległych pomieszczeń przez młodzież szkolną w czasie zajęć wychowania fizycznego.

 

1.Zajęcia wf w Hali Sportowej oraz korzystanie z szatni przez grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr1  w Pajęcznie odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2.Grupy oczekujące na zajęcia wf w Hali Sportowej w czasie przerwy przebywają na macierzystych korytarzach. Po dzwonku na lekcje grupa ustawia się w łączniku przylegającym do Hali.

3.Do szatni uczniowie są wprowadzani przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

4.Za ład i porządek w szatniach i sanitariatach odpowiadają uczniowie i nauczyciele.

5.Nauczyciel przed zajęciami i po ich zakończeniu dokonuje przeglądu szatni i przyległych pomieszczeń.

6.Przebywania na Hali i przyległych pomieszczeniach jest możliwe tylko w czystym obuwiu sportowym o jasnej podeszwie (tenisówki, buty halowe)

7.Przebywanie na Hali jest możliwe tylko w obecności nauczyciela.

8.Uczniowie nie ćwiczący  zajmują miejsce wyznaczone przez nauczyciela.

9.Kategorycznie zabrania się wchodzenia i przebywania uczniów na balkonie hali sportowej.

10.Sprząt sportowy (piłki materace rakietki) wydaje z magazynku nauczyciel prowadzący zajęcia.

11.W czasie rozkładania cięższego sprzętu (skrzynia kozioł ławeczki itp.)na podłodze należy zwracać szczególną uwagę na właściwy sposób przenoszenia i ustawienia- nie rzucać nie opuszczać gwałtownie.

12.Za właściwe pozostawienie sprzętu na Hali i magazynku po zakończonych zajęciach odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

13.Wszelkie zauważone usterki na terenie obiektu i Hali Sportowej należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu lub Kierownikowi Hali. 

 

REGULAMIN

DZIAŁALNOŚCI I UŻYTKOWANIA

HALI SPORTOWEJ

1.Hala jest obiektem sportowym administrowanym przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr1 w Pajęcznie.

2.Celem działalności Hali Sportowej jest służenie młodzieży  Szkoły  Podstawowej na zajęcia sportowe, społeczeństwu miasta i przyległym gminom w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych , jak również udostępnienie obiektu stowarzyszeniom sportowym i instytucjom.

3.O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy w Hali decyduje Kierownik obiektu w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr1  w Pajęcznie.

4.Warunkiem zorganizowania imprezy i zajęć sportowych w Hali jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.

5.Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.

6.Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon sportowy harmonogramem , na warunkach we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy kierownictwem obiektu a najemcą.

7.Za grupy odbywające zajęcia na Hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (nauczyciele trenerzy, instruktorzy, kierownicy) zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków  swoich podopiecznych.

8.Osoby korzystające z Hali mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgoda obsługi Hali i w zakresie adekwatnym do swoich potrzeb. Klucze do pomieszczeń pobiera się u obsługi Hali.

9.Wszelkie zauważone usterki techniczne urządzeń sportowych należy zgłaszać do kierownika lub obsługi Hali Sportowej.

10.Przebywanie na parkiecie Hali Sportowej jest możliwe wyłącznie w obuwiu sportowym nie rysującym powierzchni podłogi.

11.Wszystkich użytkowników Hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż dla tego typu obiektów.

12.Na terenie Hali Sportowej i przylegających pomieszczeniach obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

13.Na teren Hali Sportowej nie wolno wnosić ostrych i tłukących się rzeczy.

14.Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Hali Sportowej i przylegających jej pomieszczeniach.

15.Użytkowania Hali lub przebywanie na niej jest możliwe za zgodą i wiedzą Kierownika lub obsługi obiektu.

16.Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczania swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.

17.Szkoła  nie ponosi  odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających samowolnie na terenie szkoły po zakończonych  zajęciach organizowanych przez szkołę i w dni wolne od zajęć.

18.W sprawach nie objętych regulaminem decyduję prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem i dyrektorem szkoły.

 

Patrz zdjęcia

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie
    ul.Wiśniowa 7
    98-330 Pajęczno
  • 34 3112514

Galeria zdjęć